Roman Stankus

Born 1955  Toronto, Canada

Resides in Atlanta, Georgia